01/03/2018


Tutkivan oppimisen 5 peruspilaria

Mitä tutkiva oppiminen on ja miksi sillä on erittäin tärkeä rooli matematiikan oppimisessa?

Jokainen meistä tietää ahaa-elämyksen tunteen, joka muodostuu oivalluksesta ongelmanratkaisutilanteessa. Voit varmasti kuvitella tilanteen, jossa oppilaasi ovat kokeneet näitä vaikuttavia hetkiä, löytämällä vastauksen heitä askarruttaneeseen kysymykseen kokeilemisen kautta. Tätä oppimismuotoa kutsutaan tutkivan oppimisen malliksi. Mutta mitä se on käytännössä? Miksi sen hyödyntäminen matematiikan oppimisessa on niin tärkeää?

Kasvatusfilosofi Jerome Brunerin mukaan, tutkiva oppiminen tarjoaa oppilaalle työvälineet tiedon löytämisen ja analysoinnin kautta, uuden tiedon ja ymmärryksen rakentamiseen kohteena olevasta ilmiöstä. Tämä osallistava prosessi johtaa tiedon syvällisempään omaksumiseen kuin passiivinen oppiminen.

Se on kuitenkin vain yksi tutkivan oppimisen monista eduista. Anna meidän esitellä sinulle viisi peruspilari tästä tehokkaasta oppimismallista.

Osallistaminen

Lapset ovat luonnostaan uteliaita. He oppivat kokemustensa kautta, ratkaisten matemaattisia ongelmia aiemman tietonsa pohjalta. Kun etenette oppilaiden kanssa monimutkaisempien matemaattisten aiheiden äärelle, osallista oppilaasi mukaan matikkakeskusteluihin. Anna heidän keskustella tutkittavana olevan ilmiön äärellä ja tarjota erilaisia ratkaisumalleja, sen sijaan että tarjoaisit malliratkaisun heille suoraan.

Kaikkein parasta on, jos teette sen sosiaalisesti ryhmässä! Washingtonin yliopiston tutkijat ovat todenneet, että sosiaalisuus lisää sitoutumista ja motivaatiota matemaattisten tehtävien ratkaisun äärellä. Ryhmätyöskentelyssä tulee kuitenkin ottaa huomioon, ettei kukaan oppilaista jää sivuun tai johda liikaa keskustelua. Käyttämällä monitasoisen ohjeistamisen mallia, voit taata oppilaillesi ryhmätyöskentelyn tuottamat hedelmät.

Motivointi

Oppilaiden motivaatio oppimiseen herää, kun heidät osallistetaan siihen. Uteliaisuus ja motivaatio matematiikkaan kehittyy toiminnallisen ja tutkivan oppimismallin kautta. Oppimisen keskiössä ei ole enää tällöin vain matemaattisten faktojen ulkoa opettelu.

Matikkakeskustelujen ja sosiaalisten ongelmanratkaisuhetkien kautta saat oppilaat aktivoitumaan ajatusprosessissa, jossa he lähtevät luomaan yhteyksiä asioiden ympärillä. Erityisen tärkeää on painottaa itse prosessia ajattelun ympärillä, suoran oikean vastauksen sijaan. Oppilaiden rohkaiseminen omien ajatusten ilmaisuun vaatii opettajan tukea. Ja samalla, kun te mahtavat opettajat tuette oppilaidenne motivaatiota, voitte inspiroida heitä matematiikkaan liittyvien saavutusten kautta.

Itsenäisyys

Tutkiva oppiminen edistää omatoimisuutta ja itsenäisyyttä. Ollessaan osallisina omaan oppimisprosessiinsa, oppilaat etenevät matematiikan opetussisältöjä heidän kehitystasolleen sopivassa rytmissä. Malli mahdollistaa oppilaan etenemisen sisällöstä toiseen, kun hän on valmis vastaanottamaan sen. Tämä edesauttaa sitoutumista ja rohkaisee myös oppilasta matemaattisten sisältöjen haltuunotossa. He ovat vastuussa omasta etenemisestään ja siirtyvät tasolta toiselle, kun ovat ottaneet edellisen haltuun. Ryhmätyöskentelyssä ja matikkakeskusteluissa oppilaiden tulee ensin miettiä asiaa itsenäisesti, jonka jälkeen he voivat lähteä ratkaisemaan sitä luovasti yhteistyössä muiden kanssa.

Muistijäljet

Tämän tyyppinen, korkeamman tason osallistaminen, johtaa paljon syvällisempään tiedon käsittelyyn sekä ymmärrykseen, kuin passiivinen selitysten ja mallien kuuntelu.

Tutkivan ja kokeilevan oppimisen avulla sisäistäminen on huomattavasti merkittävämmällä tasolla. Tutkivan oppimisen malli korostaa ongelmanratkaisua ja siihen liittyviä taitoja tiedon ulkoa opettelemisen sijaan.

Lukukäsite on intuitiivinen ymmärrys siitä miten luvut muodostuvat ja miten niitä voidaan manipuloida matemaattisten operaatioiden kautta. Se vastaa kysymyksiin: "Miten luvut toimivat?", "Mitä ne edustavat?" ja "Mitä kaikkea niillä voi tehdä?" Oppilaiden on vaikea siirtyä monitasoisempien matemaattisten tehtävien äärelle, jos he eivät omaa tätä joustavaa kykyä lukujen käsittelyssä. Tutkiva oppiminen tarjoaa oppilaille mahdollisuuden nähdä miten luvut muodostuvat, joka takaa heille sujuvuutta matemaattisten perustaitojen haltuunottoon.

Elinikäiset vaikutukset

Tutkivassa oppimisessa ei siis ole kyse siitä, mitä oppilaat vastaanottavat heille sanotusta tai luetusta tiedosta. Vastausten löytäminen ja tiedon sisäistäminen tapahtuu aktiivisen tutkimusotteen välityksellä: tätä taitoa he voivat hyödyntää läpi elämänsä.

Oppiminen toiminnallisen ja tutkivan mallin kautta kehittää oppilaissasi uteliaisuutta matematiikkaa kohtaan, samalla vahvistaen perustaa tulevaisuuden matemaattisille pyrkimyksille. Kannustamme teitä jatkamaan hyvää työtä nousevien matikkatähtien valmennuksessa! ⭐️

Tee esittelypyyntö
Help question
x Kuinka voimme olla avuksi?