KAUPPAA KOSKEVAT EHDOT:

Seuraavia kauppaa koskevia ehtoja ("Ostoehdot") sovelletaan tavaroiden ja palveluiden ostamiseen DragonBox Finland Oy:ltä ("Myyjä"). Ostoehdot sitovat asiakasta ("Asiakas") saatuaan Myyjältä tilausvahvistuksen.

Myyjä tarjoaa Asiakkaalle interaktiivista oppimistyökalua, jonka nimi on DragonBox Koulu. DragonBox Koulu sisältää muun muassa kirjoja, laskusauvoja ja digitaalisia työkaluja. Kirjat ja laskusauvat sekä muut fyysiset komponentit myydään kertaostoksena (“Tuote”). Digitaaliset työkalut toimitetaan sähköisenä ohjelmistosovelluksena (“Palvelu”). Palvelua saa käyttää vain yhden lukuvuoden ajan kullakin luokka-asteella.

Myyjän ja Ostajan välinen Tuotteen ja Palvelun toimittamista koskeva sopimus koostuu (i) Ostoehdoista, (ii) tietosuojasopimuksesta, joka on kuvattu tarkemmin jäljempänä kohdassa 13, sekä (iii) muista kirjallisesti sovituista erityisehdoista osapuolten välillä. Ristiriitatilanteessa etusijalla on se, mistä osapuolet ovat erikseen sopineet.

 

1. Hinta ja maksuehdot

Verkkosivustolla ilmoitetut hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, toimituskuluja eikä muita maksuja. Kaikki kustannukset, mukaan lukien arvonlisävero, toimituskulut ja muut maksut ilmoitetaan tilauksen yhteydessä.

Jos verkkosivustolla ilmoitettujen hintatietojen ja tilauslomakkeen välillä on ristiriitoja, tilauslomakkeessa olevat tiedot ovat etusijalla.

Maksu erääntyy laskussa ilmoitettuna eräpäivänä. Maksuviivästyksissä viivästyskorko kertyy viivästyskorkolain mukaisesti.

Sähköpostilla lähetetty tai verkkolaskutuksena tehty laskutus on maksuton Asiakkaalle. Paperisen laskun lähettämisestä veloitetaan 6 euroa. Tuotetta tai Palvelua ei toimiteta Asiakkaalle ennen kuin Myyjä on vastaanottanut maksusuorituksen kokonaisuudessaan.

2. Tuotteen toimitus

Tuote toimitetaan Asiakkaalle Postin kautta. Myyjä ei ole vastuussa vaikutuspiirinsä ulkopuolelta tulevien ennalta arvaamattomien muutosten aiheuttamista viivästyksistä toimitukseen. Toimitus tapahtuu tavallisena postilähetyksenä, ellei Asiakkaan kanssa ole sovittu toisin.

Asiakkaan tulee tarkastaa Tuote heti toimituksen saavuttua ja ilmoittaa Tuotteessa mahdollisesti havaitsemistaan virheistä tai puutteista viipymättä Myyjälle. Mikäli Tuotteessa on virhe tai Tuote on puutteellinen, Myyjä on velvollinen korjaamaan Tuotteen tai toimittamaan korvaavan Tuotteen Asiakkaalle kohtuullisen ajan puitteissa. Tuotteelle ei anneta muita takuita. Tuotteella ei ole palautusoikeutta.

3. Immateriaalioikeudet

Myyjä ja Myyjän lisenssioikeuksien omistajat omistavat kaikki Palveluun ja Tuotteeseen liittyvät immateriaalioikeudet. Immateriaalioikeuksiin kuuluvat muun muassa konsepti, suunnittelu, metodologia, lähdekoodi ja siihen liittyvät asiakirjat, tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit, liikesalaisuudet ja tietotaito. Alla olevan kohdan 4 mukaisen Palvelun käyttöoikeuden lisäksi Asiakkaalle ei myönnetä mitään oikeuksia Palveluun tai Tuotteeseen.

Asiakas ei saa kopioida tai muokata tuotetta ilman Myyjän erillistä lupaa.

4. Palvelun käyttöoikeus

Ostajalle myönnetään ei-yksinomainen ja ei-siirrettävä käyttöoikeus Palveluun siinä muodossa kuin Myyjä Palvelua kulloinkin tarjoaa. Käyttöoikeuteen ei sisälly pääsyä lähdekoodiin tai siihen liittyvään dokumentaatioon.

Käyttöoikeus sisältää rajoitetun määrän käyttäjälisenssejä. Asiakkaan vastuulla on, että loppukäyttäjät eivät käytä Palvelua tavalla, joka rikkoo tämän Sopimuksen ehtoja. Käyttöoikeudet saa antaa vain loppukäyttäjille, jotka ovat Asiakkaan palveluksessa tai muutoin sidoksissa Asiakkaaseen, esimerkiksi sen henkilökuntaa, päivähoidon lapsia, koululaisia taikka päiväkotilasten tai koululaisten vanhempia tai huoltajia. Käyttäjien käyttöoikeuksia ei voi jakaa.

Käyttöoikeus kattaa kaikki Palvelun päivitykset. Asiakas voi vapaasti päivittää Palvelun silloin, kun Asiakas katsoo sen tarpeelliseksi. Myyjän toimittamat päivitykset eivät välttämättä sisällä kaikkia samoja ominaisuuksia kuin Palvelun aikaisemmat versiot. Palvelun ominaisuudet voivat myös muuttua kolmannen osapuolen ratkaisujen muutosten seurauksena.

Käyttöoikeus ei oikeuta Asiakasta kopioimaan, muokkaamaan, edelleen kehittämään, käsittelemään, jäljentämään tai takaisinmallintamaan Palveluun sisältyvää ohjelmistoa tai dokumentaatiota.

5. Lisenssiehtojen rikkominen

Asiakkaan tulee ylläpitää tietoa Palvelun käyttäjien lukumäärästä. Mikäli käyttäjiä on enemmän kuin käyttäjälisenssejä, tulee Asiakkaan hankkia Myyjältä välittömästi riittävä määrä käyttäjälisenssejä. Mikäli Palvelua käyttää sovittua suurempi määrä käyttäjiä tai käyttöehtoja rikotaan muulla tavoin, on Myyjällä oikeus sulkea pääsy Palveluun, kunnes rikkomus on korjattu. Ylimitoitettu käyttö laskutetaan Asiakkaalta kyseisellä hetkellä voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

6. Käyttöoikeusjakso

Kun DragonBox Koulu ostetaan, sopimuksen mukainen käyttöoikeusjakso on yhden lukuvuoden mittainen (lukuvuosi luetaan alkavaksi 1. elokuuta ja päättyvän 31. heinäkuuta). Kun käyttöoikeusjakso Palveluun päättyy, sitä ei voi käyttää uudelleen.

7. Palvelun toimittaminen

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä toimistotyöaikoina (8.00-16.00). Palvelun mahdolliset ennalta sovitut huoltoon liittyvät käyttökatkokset ilmoitetaan Asiakkaalle viimeistään viikkoa ennen käyttökatkoa. Ennalta sovitut huoltotoimenpiteet suoritetaan mahdollisuuksien mukaan toimistotyöaikojen ulkopuolella.

Myyjä pyrkii takaamaan Palvelun keskeytymättömän toimittamisen yllä esitetyn mukaisesti, mutta Myyjä ei voi taata että käyttökatkoja ei ilmene. Myyjä pyrkii korjaamaan Palvelun tarjoamisessa esiintyvät katkot ja virheet kohtuullisessa ajassa. 

8. Vastuunrajoitus

Myyjä ei vastaa mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista tai tappioista mukaan lukien (mutta tähän kuitenkaan rajoittumatta) myynnin, liikevaihdon, liikevoiton, tunnettuuden, maineen tai liikearvon menetyksestä.

Myyjä ei vastaa mistään Palvelusta tai sen käyttämisestä johtuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai menetyksistä. Mikäli Palvelussa katsotaan olevan virhe, Myyjän vastuu rajoittuu kyseisen virheen korjaamiseen. Myyjä ei myöskään ole vastuussa Tuotteen toimituksen viivästyksestä tai Tuotteen toimituksessa tapahtuvista virheistä tai näistä aiheutuvista vahingoista.

Mikäli päädytään maksamaan korvausta tämän sopimuksen muista rikkomuksista, Myyjä on vastuussa vain määrästä, joka Asiakkaalta on laskutettu korvausvaatimusta edeltävän 12 kuukauden aikana.

9. Olennainen sopimusrikkomus

Myyjällä on oikeus purkaa tämä sopimus välittömin oikeusvaikutuksin, mikäli Asiakas olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja. Olennainen sopimusrikkomus tarkoittaa mm. seuraavia asioita (näihin kuitenkaan rajoittumatta):

  • Maksu erääntyy yli 30 kalenteripäivää.
  • Asiakas on todettu maksukyvyttömäksi, sitä koskeva yrityssaneeraus on aloitettu tai Asiakas on haettu konkurssiin.
  • Asiakas on asetettu selvitystilaan tai se on muutoin lopettanut toimintansa.

10. Alihankkijat

Myyjä voi käyttää Palvelun ja Tuotteen toimittamiseen tarvittaessa kolmansia osapuolia ("Alihankkijat"). Myyjä on vastuussa alihankkijoiden käytöstä.

11. Sopimuksen siirtäminen

Kumpikaan osapuoli ei saa siirtää tämän sopimuksen mukaisia oikeuksia ja velvoitteitaan kenellekään ilman toisen osapuolen kirjallista etukäteistä suostumusta. Suostumusta ei tule kieltää ilman perusteltua syytä. Yllä sanotun tätä estämättä, sopimus voidaan kuitenkin aina siirtää samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle.

12. Yksityisyydensuoja

Palvelun tarjoamiseksi Myyjä voi kerätä ja käsitellä Palveluun ja Palvelun käyttäjiin liittyviä henkilökohtaisia ​​tietoja. Voit lukea tietosuojaselosteestamme lisätietoja siitä, miten Myyjä käsittelee henkilötietoja Palvelun toimittamisen yhteydessä.

Ellei osapuolet ole toisin sopineet, Palvelun käyttäjien henkilötietojen käsittely tapahtuu näiden Ostoehtojen sisältämän Myyjän tietosuojasopimuksen mukaisesti. Myyjän tietosuojasopimus lähetetään Asiakkaalle yhdessä Myyjän tilausvahvistuksen kanssa. Myyjään voi ottaa yhteyttä osoitteeseen tuki@dragonbox.fi, jos Asiakas haluaa, että Myyjän tietosuojasopimus lähetetään ennen Tuotteen ja / tai Palvelun tilaamista.

13. Ostoehtojen muuttaminen

Myyjä pidättää oikeuden muuttaa Ostoehtoja ajoittain. Myyjä ilmoittaa Asiakkaalle kirjallisesti, jos Ostoehtoihin tehdään merkittäviä muutoksia.

14. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Tähän sopimukseen sovelletaan ja sitä on tulkittava Suomen lain mukaisesti.

Osapuolten tulee ensisijaisesti pyrkiä ratkaisemaan sopimukseen liittyvät riitaisuudet neuvotteluteitse. Jos neuvottelut eivät johda sovintoon, ratkaistaan tätä sopimusta koskevat riidat Helsingin käräjäoikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena.

15. Yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää Tuotteesta tai Palvelusta, ota rohkeasti yhteyttä.

DragonBox Finland Oy

Lapinlahdekatu 16

00180 Helsinki

Y-tunnus: 2894860-2

tuki@dragonbox.fi

Help question
x Kuinka voimme olla avuksi?