KAUPPAA KOSKEVAT EHDOT: 

LISENSSISOPIMUS JA KÄYTTÖEHDOT

 

1. Sopimuksen tausta

Myyjä tarjoaa Asiakkaalle interaktiivista oppimistyökalua, jonka nimi on DragonBox Koulu. DragonBox Koulun oppimistyökalupaketti koostuu kirjoista, laskusauvoista ja digitaalisista työkaluista. Kirjat ja laskusauvat sekä muut fyysiset komponentit myydään kertaostoksena (jäljempänä «Tuote»). Digitaaliset työkalut toimitetaan sähköisenä sovelluksena (jäljempänä «Palvelu»).

Palvelu on tarkoitettu käyttöön yhdeksi lukuvuodeksi kullekin luokka-asteelle.

Myyjä tarjoaa paketin mukana tablet-laitetta, joka toimitetaan kolmannen osapuolen toimesta. Palvelu esiasennetaan tabletille, jos Asiakas päättää ostaa tablet-laitteen. Ilman tablet-laitteen ostamista Asiakas lataa ja asentaa Palvelun itse omille Palvelun käyttöön soveltuville laitteilleen Myyjän tarjoamien ohjeiden mukaisesti.

Sopimus koostuu tässä mainituista ehdoista ja muista erillisistä kirjallisista ehdoista, jotka on sovittu osapuolten kesken. Jos osapuolten allekirjoittama sopimus ja nämä käyttöehdot sisältävät ristiriitaisia ehtoja, sovelletaan tällöin ensisijaisesti osapuolten välistä kirjallista sopimusta.

 

2. Maksuehdot

Tämä sopimus koskee tilausvahvistuksen (yhden tai useamman) mukaista tilausta.


Jos Asiakas on Tuotteen ja Palvelun lisäksi ostanut tablet-laitteen, sopimus koskee kahta kouluvuotta ja tilaus laskutetaan kahdella erällä tilausvahvistuksen mukaisella jaolla. Ensimmäinen erä laskutetaan aikaisintaan heti tilauksen yhteydessä ja viimeistään Tuotteen, Palvelun ja tablet-laitteiden toimituksen yhteydessä. Toinen ja viimeinen erä laskutetaan tammikuussa 2020, ellei Asiakkaan kanssa ole erikseen kirjallisesti (esim. sähköpostitse) sovittu jostain muusta laskutusaikataulusta. Sopimusta ei voi peruuttaa.


Sähköpostilla lähetetty tai verkkolaskutuksena tehty laskutus on maksuton Asiakkaalle. Paperisen laskun lähettämisestä veloitetaan 6 euroa. Tuotetta tai Palvelua ei toimiteta Asiakkaalle ennen kuin Myyjä on vastaanottanut maksusuorituksen kokonaisuudessaan.

 

3. Tuotteen toimitus

Tuote toimitetaan Asiakkaalle Postin kautta. Arvioitu toimitusaika ilmoitetaan Asiakkaalle tilausvahvistuksen yhteydessä. Toimitusaika-arvio ei ole sitova, eikä Myyjä ole vastuussa vaikutuspiirinsä ulkopuolelta tulevien ennalta arvaamattomien muutosten aiheuttamista viivästyksistä toimitukseen. Toimitus tapahtuu tavallisena postilähetyksenä, ellei Asiakkaan kanssa ole sovittu toisin.


Asiakkaan tulee tarkastaa Tuote heti toimituksen saavuttua ja ilmoittaa Tuotteessa mahdollisesti havaitsemistaan virheistä tai puutteista viipymättä Myyjälle. Mikäli Tuotteessa on virhe tai Tuote on puutteellinen, Myyjä on velvollinen korjaamaan Tuotteen tai toimittamaan korvaavan Tuotteen Asiakkaalle kohtuullisen ajan sisällä. Tuotteelle ei anneta muita takuita. Tuotteella ei ole palautusoikeutta.

 

4. Tabletin takuu

Tablet-laitteen oston yhteydessä laitteella on valmistajan myöntämä kahden vuoden rajoitettu takuu tabletin ostohetkestä. Asiakkaan tulee ilmoittaa laitteessa havaitsemistaan virheistä Myyjälle viipymättä. Takuuvaatimus on tehtävä tabletin takuuaikana. Myyjä voi valintansa mukaan korjata virheen tai toimittaa korvaavan laitteen Asiakkaalle. Takuu ei oikeuta Asiakasta hinnan alennukseen.


Takuu koskee tabletissa ilmeneviä aine- ja valmistusvirheitä. Takuu ei kata tilanteita, joissa tabletissa oleva virhe johtuu tabletin käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä, kuten tabletin altistamisesta kosteudelle, ulkoisista iskuista, tiputtamisesta, säilyttämisestä liian matalissa tai korkeissa lämpöasteissa tai muusta ulkoisesta vaikutuksesta. Tabletin käyttöohjeiden mukaisesta käytöstä voit lukea tarkemmin laitteen käyttöohjeissa.

 

5. Immateriaalioikeudet

Jollei alla toisin todeta, tällä sopimuksella ei siirretä Asiakkaalle mitään immateriaalioikeuksia Tuotteeseen tai Palveluun. Tämän sopimuksen tarkoittamia immateriaalioikeuksia ovat muun muassa konseptit, mallit, menetelmät, lähdekoodi ja siihen liittyvä dokumentaatio, tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit, liikesalaisuudet ja tietotaito.


Asiakas ei saa kopioida tai muokata Tuotetta tai Palvelua ilman Myyjän antamaa etukäteistä suostumusta. Asiakas ei saa missään olosuhteissa kopioida tai muokata tablet-laitetta.

   

6. Käyttöoikeus Palveluun

Ostajalle myönnetään ei-yksinomainen ja jakamaton käyttöoikeus Palveluun siinä muodossa kuin Myyjä Palvelua kulloinkin tarjoaa. Käyttöoikeuteen ei sisälly pääsyä lähdekoodiin tai siihen liittyviin Asiakirjoihin. Käyttöoikeus sisältää rajoitetun määrän käyttäjälisenssejä. Kulloinkin voimassa olevien käyttäjälisenssien lukumäärä on ilmoitettu tilausvahvistuksessa. Asiakkaan vastuulla on, että käyttäjät eivät käytä Palvelua tavalla, joka rikkoo tämän sopimuksen ehtoja. Käyttöoikeudet saa antaa vain käyttäjille, jotka ovat Asiakkaan työntekijöitä tai muutoin sidoksissa Asiakkaaseen, esimerkiksi sen henkilökuntaa, päivähoidon lapsia, koululaisia taikka päiväkotilasten tai koululaisten vanhempia tai huoltajia. Käyttäjien käyttöoikeuksia ei voi jakaa.


Myyjä voi harkintansa mukaan tarjota Asiakkaalle Palveluun myöhemmin mahdollisesti tehtäviä päivityksiä Asiakkaan olemassa olevan käyttöoikeuden puitteissa. Myyjän tarjotessa päivitystä Palveluun, Asiakas voi päivittää Palvelun silloin, kun hän katsoo tämän tarpeelliseksi. Myyjän toimittamat päivitykset eivät välttämättä sisällä kaikkia samoja ominaisuuksia kuin Palvelun aikaisemmat versiot. Palvelun ominaisuudet voivat myös muuttua kolmannen osapuolen ratkaisujen muutosten seurauksena.


Myyjän myöntämä käyttöoikeus ei oikeuta Asiakasta kopioimaan, muokkaamaan, edelleen kehittämään, käsittelemään, jäljentämään tai takaisinmallintamaan Palveluun sisältyvää ohjelmistoa tai dokumentaatiota.

 

7. Käyttäjien lukumäärä

Asiakkaan tulee ylläpitää tietoa Palvelun käyttäjien lukumäärästä. Mikäli käyttäjiä on tilausvahvistuksessa sovittua enemmän, tulee Asiakkaan hankkia Myyjältä välittömästi riittävä määrä käyttäjälisenssejä. Mikäli Palvelua käyttää sovittua suurempi määrä käyttäjiä tai käyttöehtoja rikotaan muulla tavoin, on Myyjällä oikeus katkaista Palvelun käyttöoikeus siihen asti, kun tilanne korjataan käyttöehtojen mukaiseksi. Ylimitoitettu käyttö laskutetaan Asiakkaalta sen hetkisten listahintojen mukaisesti.

 

8. Käyttöoikeusjakso

Sopimuksen mukainen käyttöoikeusjakso on tilauksesta riippuen joko yksi tai kaksi lukuvuotta (lukuvuosi luetaan alkavaksi 1. elokuuta ja päättyvän 31. heinäkuuta). Sopimuksen mukainen käyttöoikeus lakkaa välittömästi käyttöoikeusjakson kuluttua loppuun.

 

9. Palvelujen toimittaminen

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä toimistotyöaikoina (8.00-16.00). Palvelun mahdolliset ennalta sovitut huoltoon liittyvät käyttökatkokset ilmoitetaan Asiakkaalle viimeistään viikkoa ennen käyttökatkoa. Ennalta sovitut huoltotoimenpiteet suoritetaan mahdollisuuksien mukaan toimistotyöaikojen ulkopuolella. Myyjä pyrkii takaamaan Palvelun keskeytymättömän toimittamisen yllä esitetyn mukaisesti, mutta Myyjä ei voi taata että käyttökatkoja ei ilmene. Myyjä pyrkii korjaamaan Palvelun tarjoamisessa esiintyvät katkot ja virheet kohtuullisessa ajassa.

 

10. Vastuunrajoitus

Myyjä ei vastaa mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista mukaan lukien (mutta tähän kuitenkaan rajoittumatta) myynnin, liikevaihdon, liikevoiton, tunnettuuden, maineen tai liikearvon menetyksestä.


Myyjä ei vastaa mistään Palvelusta tai sen käyttämisestä johtuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Mikäli Palvelussa katsotaan olevan virhe, Myyjän vastuu rajoittuu kyseisen virheen korjaamiseen. Myyjä ei myöskään ole vastuussa Tuotteen toimituksen viivästyksestä tai Tuotteen toimituksessa tapahtuvista virheistä tai näistä aiheutuvista vahingoista.


Mikäli asiakkaalla on vaatimuksia, jotka eivät perustu Palvelussa tai Tuotteessa taikka niiden toimituksessa olevaan virheeseen, tulee asiakkaan esittää tällaiset vaatimuksensa viimeistään 12 kuukauden kuluttua siitä, kun tilausta koskeva lasku on toimitettu Asiakkaalle.

 

11. Olennainen sopimusrikkomus

Myyjällä on oikeus purkaa tämä sopimus välittömin oikeusvaikutuksin, mikäli Asiakas olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja. Olennainen sopimusrikkomus tarkoittaa mm. seuraavia asioita (näihin kuitenkaan rajoittumatta):

Maksu on viivästynyt yli 30 päivää sovitusta eräpäivästä tai Asiakas on muutoin olennaisesti rikkonut sopimuksen mukaisia velvoitteitaan eikä korjaa rikkomustaan 30 päivän kuluessa Myyjän huomautettua rikkomuksesta. Asiakas on todettu maksukyvyttömäksi, sitä koskeva yrityssaneeraus on aloitettu tai Asiakas on haettu konkurssiin. Asiakas on asetettu selvitystilaan tai se on muutoin lopettanut toimintansa.

 

12. Sopimuksen siirtäminen

Kumpikaan osapuoli ei saa siirtää tämän sopimuksen mukaisia oikeuksia ja velvoitteitaan kenellekään ilman toisen osapuolen kirjallista etukäteistä suostumusta. Suostumusta ei tule kieltää ilman perusteltua syytä. Yllä sanotun tätä estämättä, sopimus voidaan kuitenkin aina siirtää samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle.

 

13. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Tähän sopimukseen sovelletaan ja sitä on tulkittava Suomen lain mukaisesti. Osapuolten tulee ensisijaisesti pyrkiä ratkaisemaan sopimukseen liittyvät riitaisuudet neuvotteluteitse. Jos neuvottelut eivät johda sovintoon, ratkaistaan tätä sopimusta koskevat riidat Helsingin käräjäoikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena.

 

DragonBox Finland Oy

Hämeentie 178 B 4

00560 Helsinki

Y-tunnus: 2894860-2

tuki@dragonbox.fi

Help question
x Kuinka voimme olla avuksi?